Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Včera sa u nás uskutočnil mobilný odber krvi. Všetkým 21 darcom, ktorí prišli veľmi ďakujeme, svojím skutkom ste niekomu zachránili život. Po skončení sme si darcov ucitili spoločným obedom, Veríme, že v budúcnosti sa nás pri darovaní zíde oveľa viac. Poďakovanie tiež patrí členom Miestneho spolu Slovenského červeného kríža sa zorganizovanie odberu a pohostenia darcov.