Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

od tejto soboty už môžete na zbernom dvore používať odpadovú kartu. Povinná bude od 11. mája 2024. Pri vstupe na zberný dvor vám pracovník načíta kartu a zaznamená druh a množstvo odpadu. Na zadnej strane karty je QR kód, ktorý si môžete odfotiť aj do telefónu. V prípade pochybností o totožnosti nositeľa karty, môže pracovník zberného dvora žiadať preukázanie sa dokladom totožnosti.