Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Malý Lapáš č. 10/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí na získanie dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2024.

Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom (ďalej len „žiadateľ“), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce. Pri podávaní žiadosti na rok 2024 je potrebné postupovať v zmysle § 5 VZN Obce Malý Lapáš č.10/2022. 

Maximálna výška dotácie pre jedného žiadateľa je 2 000 eur.

Žiadosti sa podávajú do podateľne Obecného úradu alebo poštou na adresu Obecný úrad Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš v termíne do 20. novembra 2023.

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 10/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (pdf, 867 kB)