Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 28. 9. 2023 (štvrtok) o 18:30 hod v Dome č. 85, Malý Lapáš (budova vedľa obecného úradu)

Program rokovania

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2023
 4. Vyradenie kníh z obecnej knižnice
 5. Zámena nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 6. Kúpno-predajné zmluvy
 7. Spolufinancovanie podaných projektov
 8. Úprava rozpočtu
 9. Rôzne
 10. Interpelácia poslancov
 11. Diskusia poslancov

V Malom Lapáši, dňa 25. 9. 2023

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

starosta obce