Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, starosta obce informuje o voľných pracovných miestach pedagogického zamestnanca - učiteľ pre materskú školu

Názov zamestnávateľa:

Obec Malý Lapáš

Sídlo zamestnávateľa:

Hlavná ulica 87/4, Malý Lapáš

Kontakty: 037/7879895, obecnyurad@malylapas.sk

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov podľa vyhlášky 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Platové podmienky:

 • V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti sú:

 1. kvalifikačné predpoklady,
 2. bezúhonnosť,
 3. zdravotná spôsobilosť,
 4. ovládanie štátneho jazyka

Potrebné doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklady o vzdelaní (overené kópie),
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • kópie o absolvovaní ďalšieho vzdelávania,
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. (nie staršie ako 3 mesiace);

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš alebo elektronicky spolu s požadovanými dokladmi a KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) najneskôr do 19. 07. 2023 do 12:00

Nástup do zamestnania: 01. 09. 2023

Žiadosti uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

Termín a miesto výberového konania je na Obecnom úrade Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš dňa 21. 07. 2023.

Informácia o spracúvaní osobných údajov pri výberovom konaní:

Účelom spracúvania osobných údajov uchádzačov o funkčné a pracovné miesto je vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzačov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje uchádzačov o funkčné a pracovné miesto, ktorí boli v rámci výberového konania neúspešní, budú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti. Obec Malý Lapáš uchováva iba žiadosť uchádzača, a to len po dobu 3 roky.