Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 16. 6. 2023 (piatok) o 19:00 hod v Spoločenskej miestnosti, Malý Lapáš

Program rokovania

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
  3. Záverečný účet obce Malý Lapáš za rok 2022
  4. Investičné akcie na rok 2023
  5. Kúpno-predajné zmluvy, zámenné zmluvy
  6. Úprava rozpočtu
  7. Rôzne
  8. Interpelácia poslancov
  9. Diskusia poslancov

V Malom Lapáši, dňa 12. 6. 2023

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

starosta obce