Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení rodičia,

mnohí z Vás sa pýtajú, kedy budete mať rozhodnutie o prijatí / neprijatí do materskej školy. 

Keďže rodič môže požiadať o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024 od 1. mája do 31. mája 2023, riaditeľ školy musí počkať až do konca mája. Zároveň nesmie vydať, bez toho aby porušil zákon, rozhodnutie o prijatí / neprijatí pred týmto termínom.

Riaditeľ materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (bez ohľadu na jej zriaďovateľa a právnu formu), nemôže odmietnuť prevziať od rodiča žiadosť, a to ani v prípade, ak vie, že nemá voľnú kapacitu. O každej žiadosti je povinný rozhodnúť podľa Správneho poriadku.

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie najneskôr do 30. júna 2023.