Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Na základe opakujúcich sa sťažností od občanov na voľný pohyb psov v našej obci vrátene vinohradov, žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby si zabezpečili psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im voľný pohyb po obci (aj vinohradoch).

Taktiež Vás žiadame, aby ste pri prechádzkach mali svojich psov na vôdzkach a nie voľne pobehujúce. Je to nebezpečné pre ostatných obyvateľov obce.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí. Zabráňme tomu, aby voľne pobehajúce psy po našej obci ohrozovali bezpečnosť ľudí.

Preto Vás, majiteľov a držiteľov psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich príbytkoch!!!

Túlavé psy ohrozujú bezpečnosť ako aj zdravie občanov obce!