Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 29. 3. 2023 (streda) o 19:00 hod na Obecnom úrade Malý Lapáš.

 Program rokovania

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
  3. Nájomná zmluva "Hostinec u Zemanov"
  4. Rôzne
  5. Interpelácie poslancov
  6. Diskusia
  7. Záver

V Malom Lapáši, dňa 26. 3. 2023

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce