Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 3. 3. 2023 (piatok) o 18:30 hod v spoločenskej miestnosti v Malom Lapáši

 Program rokovania

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022
 4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 5. Úprava rozpočtu
 6. Dotácie z rozpočtu obce
 7. Nájom pohostinstva
 8. Rôzne
 9. Interpelácie poslancov
 10. Diskusia
 11. Záver

V Malom Lapáši, dňa 27. 2. 2023

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce