Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 15. 2. 2023 (streda) o 18:00 hod v spoločenskej miestnosti v Malom Lapáši

 Program rokovania

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
  3. Kúpa nehnuteľnosti
  4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 02/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy školám so sídlom na území obce
  5. Interpelácie poslancov
  6. Diskusia poslancov
  7. Záver

V Malom Lapáši, dňa 10. 2. 2023

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

starosta obce