Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Miestna akčná skupina Regionálne združenie Dolná Nitra o.z. oznamuje, že vyhlasuje dňa 24.01.2023 Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2023 pre opatrenia:

1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

2. Podpora činnosti združení a spolkov

Úplné znenie Výzvy spolu s prílohami je možné nájsť na web stránke Regionálneho združenia www.dolnanitra.sk