Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Pri príležitosti novoročných SÁLV, sa v priestoroch posádkového cvičiska „KOLÍŇANSKÝ VRCH“ dňa 30.12.2022 okolo 14:00 vykoná nácvik SÁLV, počas ktorého bude použitá cvičná munícia.