Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 9. 12. 2022 (piatok) o 18:30 hod v spoločenskej miestnosti v Malom Lapáši

Program rokovania

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 3. Predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitého zreteľa
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023
 5. Správa audítora k účtovnej závierke
 6. Rozpočtové opatrenia a použitie rezervného fondu
 7. VZN Obce Malý Lapáš č. 08/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
 8. VZN Obce Malý Lapáš č. 09/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Malý Lapáš
 9. VZN Obce Malý Lapáš č. 10/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
 10. VZN Obce Malý Lapáš č. 11/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 11. VZN Obce Malý Lapáš č. 01/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš
 12. Rozpočet obce na rok 2023 a nasledujúce roky 2024 a 2025
 13. Pracovná skupina pre školský obvod
 14. Nájomné zmluvy
 15. Interpelácie poslancov
 16. Diskusia poslancov
 17. Záver

V Malom Lapáši, dňa 5. 12. 2022

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce