Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V júni sme neprijali z kapacitných dôvodov do škôlky množstvo detí a preto sme sa rozhodli vytvoriť poldennú škôlku. Po nakreslení projektovej dokumentácie a získaní stavebného povolenia sme na konci augusta začali s prístavbou k polyfunkčnej budove. Po necelých troch mesiacoch dnes získala obec povolenie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na spustenie tejto novej škôlky. Od 1. decembra sem bude chodiť 15 detí z Malého aj Veľkého Lapáša. Prevádzka škôlky je poldenná od 7:00 do 12:00. 

Ešte sú voľné miesta a preto v prípade záujmu doručte prihláškuvyhlásenie rodiča na Obecný úrad Malý Lapáš. 

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli, najmä stavebnej firme, Okresnému úradu v Nitre, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Nitre a samotnému ministerstvu. Toto je príklad toho, ako dokáže spolupracovať obec so štátom. Novú škôlku sme postavili z vlastných zdrojov a budeme sa tešiť na spokojné deti z oboch obcí.