Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš, zriaďovateľ škôl a školských zariadení v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výzvu

na voľby členov Rady školy:

Materská škola, Hlavná ulica 89/1, Malý Lapáš

Počet členov rady školy: 11

Zloženie členov rady školy:

  • dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
  • jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy alebo školského zariadenia,
  • štyria zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy alebo školského zariadenia,
  • štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Kandidáta do rady školy za rodičov žiakov materskej školy môže po jeho písomnom súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z oprávnených voličov riaditeľovi školy do termínu konania volieb. Kandidáta do rady školy za rodičov nesmie byť zároveň zamestnancom školy alebo školského zariadenia.

O delegovaní zástupcov Obce Malý Lapáš rozhodne zriaďovateľ.

Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľka školy, ktorá určí aj miesto, termín a čas konania volieb  pre jednotlivé skupiny volených zástupcov, zabezpečí zapísanie zápisnice za každú volenú skupinu osobitne. Termín volieb sa určí tak, aby voľby prebehli najneskôr 15.12.2022.

Po zrealizovaní volieb za každú volenú skupinu a delegovaní zástupcov za zriaďovateľa riaditeľka zvolá ustanovujúce zasadnutie rady školy, zabezpečí vypracovanie zápisnice, ktorú podpisuje novozvolený predseda rady školy a spolu s povinnými prílohami a dokumentami ju odovzdá zriaďovateľovi najneskôr do troch dní od zasadnutia.

Odôvodnenie:

Vzhľadom na skutočnosť, že súčasnej rade školy zaniklo funkčné obdobie je nutné bezodkladne ustanoviť novú radu školy.

 

V Malom Lapáši, 15. 11. 2022

 

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

starosta obce Malý Lapáš