Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia.

včera prebehla kolaudácia prístavby polyfunkčnej budovy. Po zápise stavby do katastra nehnuteľnosti môžeme požiadať ministerstvo školstva o povolenie prevádzkovať v tejto budove materskú školu. Práce na stavbe začali 25. augusta 2022.

V budove sa nachádza:

  1. spoločenská miestnosť s príslušenstvom (kuchynka, toalety), z ktorej bude dočasne materská škola
  2. skladové priestory
  3. archív obecného úradu
  4. obecná knižnica
  5. kancelária

Po ukončení triedenia a katalogizovania knižného fondu bude knižnica, ktorá kedysi fungovala v materskej škole, znova k dispozícii obyvateľom.