Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Nový územný plán obce Malý Lapáš predstavuje dokument, podľa ktorého sa bude obec v budúcnosti rozvíjať v urbanisticko-architektonických, krajinných a územnotechnických rozvojových činnostiach, predstavuje opatrenia a vzťahy ovplyvňujúce životné prostredie, prírodné, kultúrno-historické a krajinné hodnoty územia a je vypracovaný v súlade s celospoločenskými princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Jeho prijatím 21. júna 2022 sa zrušila stavebná uzávera, ktorá bola v časti obce od 21. marca 2021.  

Územný plán popisuje aktuálny stav výstavby v obci a zobrazuje možnosti jej rozvoja. Jednotlivým častiam (celkom) obce sú vo výkresoch pridelené písmena, ktoré definujú možnosti daných lokalít.

V obci takmer úplne absentuje občianska vybavenosť. Preto je v lokalite „L“ vytvorený priestor pre čerpaciu stanicu pohonných hmôt popri ceste prvej triedy smerom na Nitru a zároveň supermarket s inými drobnými prevádzkami. Investor tejto lokality je reálny a záujem o prevádzku prejavili už niektoré veľké obchodné reťazce. Lokalita na seba viaže investíciu vo forme nového cestného pripojenia obce, tak aby sa v maximálnej možnej miere odľahčila križovatka na Veľkom Lapáši v súlade s plánovaným obchvatom Veľkého Lapáša . V tejto lokalite je vytvorený tiež priestor pre ďalšie komerčné a nekomerčné stavby (ako je napríklad kultúrny dom, materská škola, komunitné centrum) a autobusové zástavky. V danej lokalite sú vyčlenené priestory pre oddych vo forme parku.

supermarket 

Plochy pre šport a rekreáciu, kde nie je možné stavať sú lokalita G, ktorá je tvorená existujúcim ihriskom a časti Jágerskej ulice.

sportovisko

Územný plán rešpektuje a zachováva prírodné, kultúrne a historické dedičstvo vo vinohradníckych oblastiach a preto vo vinohradoch je možné stavať len malé stavby na rekreačné účely s výmerou do 50 m2.

Nová výstavba je umožnená v lokalitách M, O, P, Q a v medzerách medzi existujúcou výstavbou, pričom výstavba sa musí realizovať od ulice. Minimálna výmera stavebných pozemkov je 600 m2, pričom zastavanosť je maximálne 40% z plochy pozemku. Územný plán neumožňuje zahusťovanie výstavby formou dvojdomov, radových domov, bytoviek a podobne. Lokality M, O, P, Q sú od okolitej poľnohospodárskej pôdy aj cesty oddelené líniovou izolačnou zeleňou a zároveň vyžaduje, aby za lokality zastavovali postupne a až vtedy, keď bude vybudovaná všetka infraštruktúra na ulici.

ibv

Pre zvýšenie obslužnosti územia sú tam, kde to bolo možné, zokruhované cesty a doplnené chodníky pre peších. V smere od Nitry je naplánovaná cyklotrasa tak, aby sa napojila na cyklotrasu v Janíkovciach.

cyklotrasa

Popri „Medzi“ je vyhradená lokalita „Y“ pre nový cintorín, tak aby bol blízko existujúceho kostola.

cintorin