Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súvislosti s blížiacimi sa spojenými voľbami do orgánov samosprávy obcí a voľbami do orgánov samosprávnych krajov 29.10.2022 a s tým spojenou realizáciou volebnej kampane kandidáta/kandidátov je potrebné, aby si organizátori takejto aktivity splnili nasledovné povinnosti:

  1. Ak sa má konať aktivita volebnej kampane formou verejného vystúpenia kandidáta/kandidátov, je potrebné obci Malý Lapáš doručiť Oznámenie o konaní zhromaždenia občanov v súlade so zákonom č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov. Oznámenie je potrebné podať minimálne 5 dní pred konaním zhromaždenia. Tlačivo je prístupné na https://www.malylapas.sk/obecny-urad/tlaciva-a-ziadosti/send/14-tlaciva-a-ziadosti/647-oznamenie-o-zvolani-zhromazdenia-obcanov
  2. V prípade, že je aktivita volebnej kampane spojená so sprievodným kultúrnym programom, je potrebné obci Malý Lapáš doručiť aj Oznámenie zámeru usporiadať verejné kultúrne podujatie na území obce Malý Lapáš v súlade so zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov. Oznámenie je potrebné podať minimálne 7 dní pred konaním podujatia. Tlačivo je prístupné na https://www.malylapas.sk/obecny-urad/tlaciva-a-ziadosti/send/14-tlaciva-a-ziadosti/646-oznamenie-zameru-usporiadat-verejne-kulturne-podujatie-na-uzemi-obce-maly-lapas.
  3. V prípade, že zhromaždenie resp. kultúrne podujatie si vyžaduje postaviť pódium, prípadne iným spôsobom zabrať verejný priestor, je potrebné podať aj Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, resp. na osobitné užívanie (záber) verejného priestranstva. Žiadosť je potrebné podať minimálne 14 dní pred požadovaným dátumom užívania priestranstva. Tlačivo je prístupné na https://www.malylapas.sk/obecny-urad/tlaciva-a-ziadosti/send/14-tlaciva-a-ziadosti/648-ziadost-o-povolenie-na-zvlastne-uzivanie-miestnych-komunikacii-resp-na-osobitne-uzivanie-zaber-verejneho-priestranstva. Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je 80 eur.
  4. V prípade, že pôjde len o kontaktné stretnutie (prezentáciu) kandidáta/kandidátov bez zhromaždenia občanov a bez kultúrneho programu, je potrebné v prípade záberu verejného priestranstva počas takejto akcie podať len Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, resp. na osobitné užívanie (záber) verejného priestranstva. Žiadosť je potrebné podať minimálne 14 dní pred požadovaným dátumom užívania priestranstva. Tlačivo je prístupné na https://www.malylapas.sk/obecny-urad/tlaciva-a-ziadosti/send/14-tlaciva-a-ziadosti/648-ziadost-o-povolenie-na-zvlastne-uzivanie-miestnych-komunikacii-resp-na-osobitne-uzivanie-zaber-verejneho-priestranstva. Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je 80 eur.