Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 21. 6. 2022 (utorok) o 18:30 hod v spoločenskej miestnosti v Malom Lapáši

 

Program rokovania

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Malý Lapáš do 31. 08. 2022
 4. Úprava rozpočtu
 5. Záverečný účet obce Malý Lapáš za rok 2021
 6. Územný plán obce Malý Lapáš
 7. VZN Obce Malý Lapáš č. 06/2022 o vyhlásení záväzných častí územného plánu Obce Malý Lapáš
 8. Spojené voľby 2022
 9. Rôzne
 10. Interpelácia poslancov
 11. Diskusia poslancov

V Malom Lapáši, dňa 14. 6. 2022

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce