Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

po niekoľkoročnej snahe poslancov OZ a po zmene zákona o cestnej premávke v minulom roku dala obec vypracovať projektovú dokumentáciu na trvalé dopravné značenie na ulici Sv. Martina. Po schválení Krajským dopravným inšpektorátom Policajného zboru v Nitre sme dnes osadili dopravné značky zákaz státia po oboch stranách ulice.

Šírka ulice nie je dostatočná, aby na nej bolo možné parkovanie. Podľa zákona o cestnej premávke, za porušenie zákazu státia, udelí držiteľovi vozidla obec alebo orgán Policajného zboru pokutu vo výške 78 eur. 

Vyzývame preto držiteľov vozidiel, ktoré parkujú na ulici Sv. Martina, aby svoje autá presunuli do dvorov. Pokutu ju možné udeliť aj bez prítomnosti vodiča, cez objektívnu zodpovednosť.

Vodič nesmie zastaviť ani stáť na cestnej zeleni a verejnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,

zakaz statia 1 zakaz statia 2