Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Agentúra sociálnych analýz, “ASA“ s.r.o. hľadá dobrovoľníka na realizáciu sociologického výskumu v našej obci. Jedna sa o vyplnenie dotazníkov s obyvateľmi obce

  • Domy postavené /kolaudácia/ po roku 2000 v uliciach : Bernolákova, Chalupkova Hurbanova, Kolárova, Palárikova, Vajanského. Určený počet dotazníkov 6 kusov. Typ výberu -náhodný.
  • Domy postavené/kolaudácia/ po roku 2000 v uliciach: Na priehon, Zoborská, Tribečská, Muránska, Oravská, Inovecká, Kremnická, Štiavnická, Smreková. Určený počet dotazníkov 7 kusov. Typ výberu – náhodný.
  • Domy postavené /kolaudácia/ pred rokom 2000 v uliciach: Jágerská, Športová, Sv. Martina, Slnečná, Zemianska, Hlavná, Čerešňová, Pod Vinohradmi . Určený počet dotazníkov 7 kusov. Typ výberu náhodný.

Termín zberu sa predpokladá cca do 15.05.2022

Navrhovaná odmena pre anketára/anketárov: 5,00€/ netto/ za 1 dotazník - korektne vyplnený.

Kontakt: 

PhDr. Vítězslav Palásek

Agentúra sociálnych analýz, “ASA“ s.r.o.

Palisády 36

811 06 Bratislava    

Tel : 0903 201 991

Tento výskum realizuje Ústav regionálnych výskumov centra ekonomických a regionálnych vedeckých štúdií (excelentné výskumné pracovisko Maďarskej akadémie vied). Výskum sa zaoberá otázkami používania, premien a budúcnosti verejných a súkromných zelených plôch v obci. Cieľom výskumu je získať informácie, ktoré prispejú k vytvoreniu estetickej a trvalo udržateľnej obce a k zlepšeniu kvality života.

Kontaktná osoba a garantka projektu pre SR je Doc.Phdr. Zuzana Meszárošová, PhD., Katedra politológie a európskych štúdií. UKF Nitra, 0905 785 242