Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 dňa 5. 5. 2022 (štvrtok) o 18:30 hod v spoločenskej miestnosti v Malom Lapáši

 Program rokovania

  • Otvorenie a schválenie programu
  • Určenie návrhovej a mandátnej komisie
  • Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Malý Lapáš za rok 2021
  • Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra
  • Úprava rozpočtu
  • Kúpno-predajné zmluvy
  • Rôzne
  • Interpelácia poslancov
  • Diskusia poslancov

 

V Malom Lapáši, dňa 29. 4. 2022

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce