Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že nepríde v stredu 20.04.2022 a 27.04.2022 do obce predávať mäso a mäsové výrobky.