Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš úzko spolupracuje s Katedrou ekológie a environmentalistiky UKF v Nitre, ktorej študenti riešia v obci reálne problémy a získavajú tak praktické zručnosti vo svojom štúdiu. Po úvodnom stretnutí a predstavení obce sa študenti rozdelili do troch skupín a riešia nasledovné problémy:

  1. Analýza svahových pomerov na roli nad cintorínom a modelovanie záplavy počas prívalových dažďov. Od tejto skupiny očakávame zhodnotenie súčasných protipovodňových opatrení a návrh ich vylepšenia.
  2. Analýza kvality vody vo vodnom toku Kadaň. Študenti analyzujú vzorky pred vstupom do obce od Pohraníc, v strede obce, pred ČOV, za ČOV ale zamerali sa aj na stav vody v obci Veľký Lapáš. Od tejto skupiny očakávame indikáciu znečistenia ľudskou činnosťou (vypúšťanie fekálií) a vypúšťanie nepovolených látok.
  3. Analýza umiestnenia cyklotrasy. Cieľom tejto skupiny je navrhnúť optimálnu trasu cyklotrasy zo Selenca do obce tak, aby sme sa vyhli jej zaplavovaniu, extrémnym veterným podmienkam a pod.