Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 

dňa 24. 2. 2022 (štvrtok) o 18:30 hod v budove bývalého obchodu v Malom Lapáši

 

Program rokovania

 1. Otvorenie a schválenie program
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Predstavenie záujmu súkromnej spoločnosti na prevádzkovanie kanalizácie
 4. Správy hlavného kontrolóra
  1. Správa o výsledku následnej kontroly pokladnice OcÚ, ZŠS Malý Lapáš
  2. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom obce Malý Lapáš – daňové a nedaňové pohľadávky obce za roky 2019, 2020 a za 2021 k 12.2021
  3. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly pri použití dotácie z rozpočtu obce Malý Lapáš za rok 2021
 5. Zmena rozpočtu
 6. Spolufinancovanie projektu vo výzve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk (IROP-PO7-SC73-2021-87)
 7. Zámena nehnuteľnosti
 8. Žiadosti o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve obce Malý Lapáš
 9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 03/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Malý Lapáš a za prenájom nebytových priestorov a zariadení vo vlastníctve obce Malý Lapáš
 10. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 04/2022 o zabezpečení stravovania a poskytnutia príspevku na stravu pre seniorov
 11. Súhlas s umiestnením stavby – pódium v areáli MŠ
 12. Rôzne
 13. Interpelácia poslancov
 14. Diskusia poslancov

V Malom Lapáši, dňa 21. 02. 2022

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce