Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Pred mesiacom sme realizovali prieskum ohľadom rozmiestnenia nádob na sklo. V dotazníku odpovedalo len 38 ľudí (domácností). Najväčší problém sme mali s kontajnermi, ktoré boli umiestnené na začiatku obce v smere od Veľkého Lapáša. Okolo kontajnerov sa začala pravidelne vytvárať skládka zmesového komunálneho odpadu a bohužiaľ, stále máme ľudí (a nemusia byť z obce), ktorí nechápu, že ak je nádoba plná tak treba odpad odniesť do inej a nie nechať ho položený vedľa nádoby.

Rozhodli sme sa preto tieto kontajnery zrušiť a presunúť ich tam, kde si ich pýtate. Po zmenách pribudol kontajner na koniec Jágerskej ulice, na križovatku Zoborská – Inovecká a vrátil sa kontajner na Brezovú. 

Prosíme obyvateľov, aby využívali kontajnery na sklo, ktoré majú na svojej ulici alebo hneď vedľajšej. Väščina nových ulíc má približne 300 m, čo sa určite dá prejsť pešo alebo autom. 

Počet kontajnerov sa tvrdo určuje podľa vzorca, kde okrem množstva vytriedeného odpadu významnú premennú tvorí počet obyvateľov na trvalom pobyte. Máme takmer 200 ľudí, ktorí v obci žijú no nemajú tu trvalý pobyt. Tí sa nám nerátajú aj keď odpad tvoria (nehovoriac o tom, že nám unikajú tisíce na podielových daniach).

Mnohí z vás chcú pridávať ďalšie a ďalšie nádoby. Trend modernej spoločnosti je v predchádzaní vzniku odpadu. Mali by sme sa správať tak, aby sme odpad netvorili, alebo ho tvorili čo najmenej. Týka sa to aj bio odpadu. Kompostérom bránite vzniku odpadu. Ak vám od obce darovaný kompostér nepostačuje, je potrebné si zakúpiť svoj vlastný. Odpad, ktorý patrí do kompostéra na zberný dvor nepatrí.

Od 1. januára 2023 bude v platnosti nová vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z. z., ktorá definuje, že pre individuálnu bytovú výstavbu je primeraná donášková vzdialenosť pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky je NULA metrov od bydliska obyvateľa. Znamená to, že žiadne veľkokapacitné kontajnery po obci, ale zberová spoločnosť musí zbierať triedený odpad priamo od vášho domu. Papier, plasty, kovy a kompozity sa tak už zbierajú, od nového roka pribudne aj sklo. Ako to zberová spoločnosť vymyslí zatiaľ nevieme.