Vážení občania – producenti odpadových vôd,

dovoľujeme si Vás upozorniť na množstvo a kvalitu vypúšťaných odpadových vôd z Vašich domácností. V obci Malý Lapáš je vybudovaná len splašková kanalizácia, do ktorej nemôžu byť vypúšťané iné odpadové vody ako vody z domácností, sociálnych zariadení, drezov na umývanie riadu . Do kanalizácie nesmú byť vypúšťané oleje, tuky, ktoré sú používané pri varení. Taktiež nemôžu byť kanalizačnou prípojkou odvádzané dažďové vody zo striech, zo spevnených plôch a drenážne vody.

Iné vypúšťanie odpadových vôd je posudzované ako neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie § 25 Vodného zákona 442/2002 Z.z. a novely tohto zákona. Na ČOV doteká množstvo odpadových vôd ktoré prekračujú projektovanú kapacitu a tiež čo do kvality sú tieto vody s obsahom tukov a textílií čo spôsobuje značné poruchy na zariadeniach čerpacích staníc a čistiarne odpadových vôd. Vzhľadom na to Vás žiadame aby ste oleje, textílie (jednorazové detské utierky) a dažďové vody nevypúšťali do kanalizácie Vašou kanalizačnou prípojkou. Poznamenávame, že tieto skutočnosti spôsobujú zvýšené finančné náklady na prevádzku kanalizácie a ČOV, ktoré by sme mohli použiť na iné účely pre potreby obyvateľov obce.

Vzhľadom na horeuvedené Vás žiadame, aby ste si skontrolovali vnútorné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie a do 31.05.2022.  Tí ktorí sú napojení dažďovou vodou do kanalizácie túto žiadame odpojiť. Po tomto dátume vykonáme kontrolu kanalizačných prípojok a obec bude postupovať  v zmysle Vodného zákona § 39 – správne delikty a podľa bodu 3 bude môcť obec uložiť pokutu od 99 € do 3319 €.