Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 

dňa 13. 1. 2022 (štvrtok) o 18:00 hod v budove bývalého obchodu v Malom Lapáši

 

Program rokovania

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
  3. Spolufinancovanie projektu vo výzve Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky - 72. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov (OPKZP-PO1-SC111-2021-72)
  4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 02/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Malý Lapáš
  5. Kúpa nehnuteľnosti
  6. Rôzne
  7. Interpelácia poslancov
  8. Diskusia poslancov

V Malom Lapáši, dňa 03. 01. 2022

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce