Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 

dňa 15. 12. 2021 (streda) o 18:00 hod v budove bývalého obchodu v Malom Lapáši

 

Program rokovania

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
  3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš na I. polrok 2022
  4. Rozpočet obce na rok 2022 a nasledujúce roky 2023 a 2024 
  5. Zámer predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitého zreteľa
  6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 01/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Lapáš
  7. Rôzne
  8. Interpelácia poslancov
  9. Diskusia poslancov

V Malom Lapáši, dňa 9. 12. 2021

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce