Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

pri celoročnom zhone ste niektorí z vás opomenuli uhradiť miestne dane a poplatky. Žiadame vás aby ste si skontrolovali svoju elektronickú schránku na slovensko.sk alebo poštovú schránku na adrese svojho trvalého bydliska a vyzývame vás na úhradu nedoplatkov.

Obyvateľom, ktorí nemajú zaplatený poplatok za odpad bude od 1.1.2023 odobratá nálepka a nebudú sa im vyvážať smeti.

Úhradu nedoplatkov môžete zrealizovať bezhotovostne na číslo účtu SK28 5600 0000 0008 5462 4001, ktoré je uvedené aj v rozhodnutí o platení dane alebo poplatku alebo do pokladne obce.