Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

 

dňa 11. 11. 2021 (štvrtok) o 18:00 hod v sále Kultúrneho domu v Malom Lapáši

 

Program rokovania

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Spolufinancovanie projektu vo výzve Spolufinancovanie projektu vo výzve IROP-PO2-SC221-2021-67 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
 4. Komunitný plán sociálnych služieb
 5. Rozpočtové opatrenie
 6. Správa nezávislého audítora Obce Malý Lapáš za rok 2020
 7. Výročná správa Obce Malý Lapáš za rok 2020
 8. Vyhodnotenie investícií v roku 2021
 9. Plán investícií na rok 2022
 10. Rôzne
 11. Interpelácia poslancov
 12. Diskusia poslancov

V Malom Lapáši, dňa 8. 11. 2021

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce