Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš vyzýva obyvateľov obce na uhradenie dane z nehnuteľnosti, miestnych poplatkoch za odvoz TKO, za kanalizáciu, ako aj dane za psa. Nedoplatky môžete vyrovnať na účet obce SK28 5600 0000 0008 5462 4001 vedený v pobočke banky Prima Banka, prípadne na obecnom úrade do pokladne obce.