V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 26. 8. 2021 (štvrtok) o 17:00 hod v sále Kultúrneho domu v Malom Lapáši.

 Program rokovania

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
  3. Zámena nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitého zreteľa
  4. Spolufinancovanie projektu vo výzve IROP-PO2-SC221-2021-67 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
  5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 04/2021 o spôsobe oplocovania pozemkov
  6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 05/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Malý Lapáš
  7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 06/2021 o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
  8. Rôzne
  9. Interpelácia poslancov
  10. Diskusia poslancov

 

V Malom Lapáši dňa 22. 8. 2021

 

Peter Švec

starosta obce Malý Lapáš