Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 24. 6. 2021 (štvrtok) o 18:00 hod v sále Kultúrneho domu v Malom Lapáši 

Program rokovania

V Malom Lapáši, dňa 21. 6. 2021

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce