Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš vyzýva svojich obyvateľov, aby v tomto období využívali vodu z vodovodu rozumne. Bežný odber vody v našej obci je 6 litrov za sekundu, od víkendu to je vo večerných hodinách 35 litrov za sekundu. Vysoký odber vody spôsobený napúšťaním bazénov a spúšťaním závlah spôsobuje to, že obyvatelia vyššie položených ulíc (Pod vinohradmi, Zoborská, Tribečská, Oravská, Kremnická, Muránska, Štiavnická) sú momentálne bez vody, pretože tlak v potrubí je taký nízky, že tlaková stanica nemá čo zosilniť (do tlakovej stanice voda ani nedotečie).

Prosím upravte si svoje zavlažovanie tak, aby ste využívali čas mimo špičky, aby ste nespúšťali závlahu rovnako ako susedia. Bazén napúšťajte tiež mimo špičky. Rozložením zaťaženia vodovodu prispejete k tomu, aby niektorí nemali problém s vodou.

V mene ZsVS vás žiadame aby ste poruchovú službu (037/694 9336, 0904 259 687) kontaktovali ihneď ako zistíte problém, aby tím technikov vyrazil okamžite. Ak budete čakať a zavoláte neskôr, znižuje sa ich šanca na zistenie problému

Nižšie uvádzame informácie od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti ohľadom bazénov:

Pred napúšťaním majte na pamäti, že:

  • Verejný vodovod nie je primárne  určený pre dodávku vody do bazénov. Napúšťanie bazénu je z pohľadu prevádzkovania verejného vodovodu mimoriadnym odberom. Nejedná sa o nelegálny odber, keďže voda je meraná vodomerom a fakturovaná. Avšak podľa zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu zákazník je oprávnený odoberať vodu v prvom rade pre potreby domácnosti.
  • Pri rýchlom a prudkom napúšťaní dochádza k nárazovým zmenám vo vodovodnej sieti, ktoré spôsobujú uvoľňovanie inkrustov a usadenín z vnútorných stien potrubia. Dochádzka k zakaleniu vody a v niektorých prípadoch aj k poklesu tlaku vo vodovodnej sieti, čo sa negatívne prejaví nielen u vás, ale i u viacerých odberateľov.

Ako postupovať a nepôsobiť problémy:

  • Vážení odberatelia, ak ste sa rozhodli napustiť bazén z verejného vodovodu informujte o tejto skutočnosti Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, konkrétne Vám územne prislúchajúce výrobno-prevádzkové stredisko. Kam patríte nájdete TU
  • Zvoľte si ten správny čas pre napúšťanie. V prípade odberu z vodovodnej prípojky napúšťajte mimo odberovú špičku! Najvhodnejšia denná doba na napúšťanie je medzi 21:00 – 05:00 a medzi 10:00 – 15:00. Pokiaľ je to možné, rozdeľte napúšťanie do viac dní a počas noci. Týmto opatrením eliminujete pravdepodobnosť, že rovnako budú napúšťať aj iní majitelia bazénov. Nedôjde tak k zmene hydraulických pomerov v sieti, ktoré ma za následok zhoršenie senzorických vlastností vody vám i vášmu okoliu.
  • Zvoľte vhodný postup. Napúšťajte pomaly! Pri plnom otvorení napúšťacieho ventilu a v prípade, že napúšťajú viacerí majitelia bazénov dôjde z zvýšeniu rýchlosti prúdenia v celej rozvodnej sieti a uvoľnia sa prirodzene sa vyskytujúce usadeniny z vodovodného potrubia, ktoré spôsobia zakalenie vody.
  • Bazén je možné naplniť nielen vodou z vašej vodovodnej prípojky. Nechajte si priviezť cisternu. Túto službu si môžete objednať na Vašom územne prislúchajúcom výrobno-prevádzkovom stredisku ZsVS. Upozorňujeme, že autocisterny slúžia prioritne na náhradné zásobovanie pitnou vodou obyvateľstva a tak ich použitie na napúšťanie bazénov je limitované možnosťami prevádzkového strediska.  
  • Ďalej vás upozorňujeme, že je prísne zakázané prepojiť rozvody vodovodu z verejného vodovodu s rozvodmi z iného zdroja napr. zo studne, z jazierka, z nádrže na zavlažovanie a pod.. V prípade, že čerpadlo na tomto zdroji pracuje s vyšším tlakom, ako je tlak vody vo verejnom vodovode môže nastať kontaminácia vody vo verejnom vodovode. Upozorňujeme, že zistenie takéhoto konania je hlásené orgánom činným v trestnom konaní.