Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš, na základe  § 11 ods. 11, písmeno a/, zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity na území  Obce Malý Lapáš 

 

II. stupeň povodňovej aktivity  je odvolaný od  -  16:00 hod., dňa 20.5.2021