Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš, na základe  § 15 ods. 1, písmeno j, zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, z dôvodu ohrozenia obyvateľov povodňami vyhlasuje mimoriadnu situáciu

na území  obce.

Mimoriadna situácia je vyhlásená od  9:00 dňa 17.5.2021 a trvá až do odvolania, ktoré bude  oznámené prostredníctvom hromadných  informačných prostriedkov.