Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Riaditeľka Materskej školy v Malom Lapáši oznamuje, že zápis detí do Materskej školy na školský rok 2021/2022 sa prekladá na 12. mája 2021 od 11:00 do 13:00 hod., z dôvodu karanténnych opatrení.

Prijímanie detí :

 • Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy do 30. júna.

V prípade vyššieho záujmu rodičov o prijatie dieťaťa ako sú kapacitné možnosti školy uprednostňujeme prijímanie detí v tejto postupnosti:

Deti, ktoré:

 • majú odloženú povinnú školskú dochádzku
 • v šk. r. 2021/2022 dovŕšia 6 rokov (predškoláci)
 • v roku 2021 dovŕšia najmenej 3 roky, majú zamestnaných oboch rodičov (rodičia musia predložiť potvrdenie o zamestnaní)
 • dieťa, o ktoré sa stará osamelý zamestnaný rodič
 • deti nezamestnaných rodičov, alebo rodičov na materskej dovolenke sa budú prijímať len v prípade voľných miest na doobeda

V prípade, že všetky deti splnia podmienky na prijatie bude pri výbere rozhodovať aj dátum narodenia dieťaťa.

Spôsob prihlasovania:

 • emailom (materskaskolaml@gmail.com)
 • poštou (Materská škola Malý Lapáš, Hlavná ulica 89/1, 951 04 Malý Lapáš)
 • osobne - 12. mája 2021 od 11:00 do 13:00 hod. (negatívny test)

Potrebné dokumenty:

Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s potvrdením od lekára je potrebné doručiť do Materskej školy do 31. mája 2021.

Prihláška do MŠ a potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa (docx, 24 kB)