Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Daňovníci, ktorí v roku 2020 kúpili alebo predali nehnuteľnosť, či realizovali iné zmeny v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti (napr. nastala zmena druhu pozemku, bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a pod.), boli povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností v zákonnej lehote do 31.1.2021.
Obec Malý Lapáš upustí od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo k niektorej z nich alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich na zdaňovacie obdobie roku 2021 v zákonom ustanovenej lehote, ak si daňovníci túto povinnosť splnia najneskôr do 15. marca 2021. Vyplýva to z Nariadenia vlády SR č. 56/2021 Z. z. zo dňa 10.02.2021 o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam.Viac informácií o dani z nehnuteľností nájdete: https://www.malylapas.sk/miestne-dane-a-poplatky/dan-z-nehnutelnosti.