Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení rodičia,

Obec Malý Lapáš vzhľadom na informačný chaos, nejednoznačnosť medzi stanoviskami Ministerstva školstva a Ministerstva zdravotníctva, po niekoľkých konzultáciách s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ako zriaďovateľ Materskej školy Malý Lapáš, od 15.2.2021 prerušuje prevádzku Materskej školy a zároveň obnovuje prevádzku Materskej školy len pre kritickú infraštruktúru, čiže pre všetky deti, ktorých rodičia spadajú pod niektorú z nasledovných kategórií:

  1. zamestnanec orgánov štátnej správy,
  2. zamestnanec prevádzkovateľa na úseku kritickej infraštruktúry,
  3. zdravotnícky pracovník,
  4. ostatní pracovník v zdravotníctve,
  5. zamestnanec zabezpečujúci zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

Potvrdenie, že je rodič je zamestnaný u zamestnávateľa z kategórie a) až d) alebo potvrdenie od zamestnávateľa kategórie e), že zamestnanec má nariadenú prácu v zamestnaní je potrebné zaslať na adresu obecnyurad@malylapas.sk alebo vhodiť do schránku na Obecnom úrade. Rodičia, ktorí už potvrdenie zaslali ho opätovne zasielať nemusia.

Rodičom pripomíname povinnosť preukázať sa pri vstupe do priestorov materskej školy potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

Preukazovať sa nemusí:

  • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
  • osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
  • osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Vzhľadom na skutočnosť, že aj osoby, ktoré ochorenie prekonali ho v krátkej dobe získali znova, odporúčame nechať sa pretestovať všetkým rodičom.

Detaily o zákaze vstupu upravuje Vyhláška č. 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa