Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 2. 2. 2021 (utorok) o 17:00 hod v sále Kultúrneho domu v Malom Lapáši

Program rokovania

  • Otvorenie a schválenie programu
  • Určenie návrhovej a mandátnej komisie
  • Zadanie ÚPN obce Malý Lapáš
  • Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
  • Rôzne
  • Interpelácia poslancov
  • Diskusia poslancov

V Malom Lapáši, dňa 27. 1. 2021

                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                      starosta obce

 

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. c) a písm. d) vyhlášky č. 13 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí sa zákaz usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.

Na základe uznesenia vlády č. 30 zo 17. januára 2021 sa zákaz vychádzania nevzťahuje na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného od 18. januára 2021 alebo osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19.