Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

pri celoročnom zhone ste niektorí z vás opomenuli uhradiť miestne dane a poplatky. Žiadame vás aby ste si skontrolovali svoju elektronickú schránku na slovensko.sk alebo poštovú schránku na adrese svojho trvalého bydliska a vyzývame vás na úhradu nedoplatkov.

Celková dlžná suma za daň z nehnuteľností predstavuje 5 489,34 eur, za odpady 2 280,18 eur a za kanalizáciu 1 148,59 eur.

Obyvateľom, ktorí nemajú zaplatenú daň za odpad bude od 1.1.2021 odobratá nálepka a nebudú sa im vyvážať smeti. Popri tom budeme postupovať všetky nedoplatky na exekučné konanie. Zároveň obec zverejní zoznam dĺžnikov na webe obce a úradnej tabuli. 

Úhradu nedoplatkov môžete zrealizovať bezhotovostne na číslo účtu SK28 5600 0000 0008 5462 4001, ktoré je uvedené aj v rozhodnutí o platení dane alebo poplatku.