Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš, ako zriaďovateľ Materskej školy Malý Lapáš po zisťovaní záujmu rodičov o prevádzku materskej školy počas vianočných prázdnin, prerušuje prevádzku materskej školy od 23. decembra 2020 do 8. januára 2021. Pri rozhodovaní o obmedzení, alebo prerušení prevádzky materskej školy zriaďovateľ prihliadal na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov, ale tiež sa bral do úvahy špecifické podmienky materskej školy. S odvolaním sa na ustanovenia § 28 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z., „materská škola sa zriaďuje spravidla pri počte desať detí“, prevádzku materskej školy možno považovať za optimálnu ešte v prípade, ak ju navštevuje 10 detí, ktoré sú sústredené do jednej triedy.