Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

40
VYHLÁŠKA
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), y), z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 ustanovuje:

§ 1

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa zakazuje:

  1. organizovanie príležitostných trhov a búrz, vrátane prípravy a predaja alkoholických a nealkoholických nápojov a pokrmov na priamy konzum ambulantným spôsobom a predaj potravín ambulantným spôsobom,
  2. organizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou nápojov a pokrmov aj v počte menšom ako 6 ľudí na mieste, s výnimkou rodinných stretnutí v priamom príbuzenstve.

§ 2

Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa nariaďuje:

  1. obmedziť kapacitu v kinách a divadlách, pričom hromadné podujatia divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, vykonávaných v prevádzkach divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých zariadení možno vykonávať len výlučne so sediacimi účastníkmi a to tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať,
  2. obmedziť kapacitu v kostoloch počas konania bohoslužieb, obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií možno vykonávať s výlučne sediacimi veriacimi, počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2, možno vykonávať len tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať.

§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2020.

 

Vyhláška na stiahnutie (pdf, 230 kB)