Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 29. 10. 2020 (štvrtok) o 18:00 hod v sále Kultúrneho domu v Malom Lapáši

Program rokovania

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie návrhovej a mandátnej komisie
 3. Použitie rezervného fondu
 4. Rozpočtové opatrenia
 5. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 (informácie MFSR)
 6. Financovanie spoluúčasti projektov z dotácie na rok 2021 podľa zákona o Environmentálnom fonde (Ochrana a využívanie vôd, Rozvoj odpadového hospodárstva)
 7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Malý Lapáš č. 11/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Malý Lapáš
 8. Členský poplatok v Dolná Nitra, o.z
 9. Rôzne
 10. Interpelácia poslancov
 11. Diskusia poslancov

V Malom Lapáši, dňa 26. 10. 2020

 

PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

starosta obce

Poznámka: Na základe uznesenia Vlády SR je od 24.10. 2020 na našom území obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1.novembra 2020 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúceho dňa. Účasť občanov na zasadnutí obecného zastupiteľstva nie je medzi výnimkami.