Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

dnes na zberný dvor pribudli dva nové kontajnery. Ich používaním zefektívnime nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a stavebným odpadom.

Pripomíname, že na zberný dvor môžete priniesť aj elektrospotrebiče, kuchynský olej, stavebný polystyrén (neznečistený), styrodur (neznečistený). kartón a papier poskladaný alebo zviazaný (ako pri školskom zbere).