Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Predpokladaný termín nástupu na pracovnú pozíciu: ihneď

Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na základe pracovnej zmluvy

Odmeňovanie: podľa Zákona č. 533/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel s možnosťou osobného príplatku.

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu zamestnanca údržby a obsluhy ČOV v Pohraniciach

 • stredoškolské vzdelanie bez maturity alebo s maturitou
 • Prax v odbore vítaná.

Iné kritériá a požiadavky

 • bezúhonosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • samostatnosť, presnosť, zodpovednosť, manuálna zručnosť a komunikačné schopnosti
 • vodičský preukaz skupiny B
 • očkovanie proti hepatitíde typu A

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov a iných požiadaviek
 • štruktúrovaný životopis
 • písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Požadované doklady je potrebné doručiť najneskôr do 30.09.2020 do 12,00 hod. na adresu:

Obec Pohranice
Obecný úrad 185
951 02 Pohranice