Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V súlade s ustanovením § 13 odsek 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať

dňa 24. 6. 2020 (streda) o 18:00 hod v sále Kultúrneho domu v Malom Lapáši

Program rokovania

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Určenie zapisovateľa, návrhovej a mandátnej komisie
 3. Záverečný účet obce Malý Lapáš za rok 2019, stanovisko hlavného kontrolóra
 4. Výročná správa obce Malý Lapáš za rok 2019, vyjadrenie hlavného kontrolóra
 5. Úprava rozpočtu č. 3/2020
 6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Lapáš na 2. polrok 2020
 7. Kúpna zmluva - vodná stavba, vodovodný rad 3-1-4
 8. Odovzdanie vodovodného radu 3-1-4 a 3-5 do prevádzkovania Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti
 9. Kúpno-predajné, darovacie a zámenné zmluvy
  1. Kúpa časti pozemku s parc. 62/1
  2. Kúpa podielu na pozemku s parc. č. E 428/3
  3. Dar podielu na pozemku s parc. č. E 153
  4. Dar pozemku s parc. č. 440/436
  5. Kúpa časti pozemku s parc. č. 428/11
  6. Zámena pozemku s parc. č. 440/398 a 127/7
  7. Zámena pozemku s parc. č. 428/21 a 428/11
  8. Zámena časti pozemku 140/28 a 127/2
 10. Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Malý Lapáš
 11. Interpelácia poslancov
 12. Rôzne
  1. Investičné činnosti obce
 13. Diskusia poslancov

V Malom Lapáši, dňa 19. 6. 2020

                                                                                                                                          PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

                                                                                                                                                      starosta obce