Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

niektorí z Vás sa už pri prvom zatvorení zberného dvora vyznamenali skutkom, ktorý stojí za pochvalu. V časoch, keď je vyhlásená mimoriadna situácia a boli sme nútení zatvoriť zberný dvor, sa niektorí z Vás rozhodli svoju pohodlnosť vyriešiť tým, že keď už nie je otvorený zberný dvor, tak v katastri sa nejaké miesto na zloženie haluziny predsa len nájde.

Svojím konaním ste sa dopustili priestupku voči Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Malý Lapáš č. 07/2020 o verejnom poriadku na území obce Malý Lapáš podľa Zákona č. 372/1990 Zb. (Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch). 

Dávame možnosť pôvodcom skládky, aby takto vyhodený zelený odpad preniesli na zberný dvor, ktorý je opätovne v prevádzke počas štandardných otváracích hodín (sobota od 13:00 do 16:00)